Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Wormer
 
 
ANBI pagina Protestantse Gemeente Wormer-Jisp ANBI pagina Protestantse Gemeente Wormer-Jisp
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI:                  Protestantse Gemeente te Wormer-Jisp
Telefoonnummer:          075 6423995
RSIN/Fiscaal nummer:  863980880
KVK nummer:               86476572
Website adres:              www.pknwormer.nl
E-mail:                          scriba@pknwormer.nl
Adres:                           
Postcode:                    
Plaats:                          
Postadres:                  Postbus 16
Postcode:                   1560 AA
Plaats:                         Krommenie

De Protestantse gemeente te Wormer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Wormer.
 

B. Samenstelling bestuur
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan

College van Kerkrentmeesters
 
Het College van Kerkrentmeesters beheert de financiën van de kerk, heeft het beheer over de gebouwen en zorgt voor onderhoud van de kerkgemeente. Onder het financieel beheer vallen de volgende zaken: salaris predikant, koster en vergoedingen, collecten, lasten en baten van roerende en onroerende zaken, pastoraat, verplichtingen of bijdragen andere organen. Onder het beheer van gebouwen vallen: onze monumentale kerk, de kosterswoning en de pastorie. Voor wat betreft het onderhoud van de gemeente, vallen hieronder de leden administratie, preekregeling, organisten, kerkblad, koster en verhuur van de kerk.
 
Inkomsten en uitgaven
De inkomsten van de gemeente komen uit: vaste vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans), collecten, donaties, opbrengsten van verhuur, rentebaten en dividenden, en subsidies. Gezien de afname van het aantal leden nemen  de inkomsten navenant af. Het verschil tussen baten en lasten is de afgelopen jaren zodanig geweest, dat er steeds een negatief resultaat te zien was. Dat betekent dus dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Mede door het geldelijk vermogen is dit nog steeds opgevangen.
De vermogenspositie laat toe om een predikant te hebben voor 50% wat sinds november 2018 het geval is. De overige diensten worden geleid door externe predikanten.

 
Opties om de vermindering van inkomsten te compenseren zijn:
 1.  predikant 50% maximaal
 2. meer zelfwerkzaamheden
 3. verhuur kerkgebouw en pastorie bevorderen
 4. efficiënt omgaan met onderhoud 
 
Doelstelling en visie
Het college van kerkrentmeesters stelt voor de komende jaren het volgende voor:
 • Continuering van deze gemeente
 • Kritisch en vindingrijk  trachten te zijn in het in stand houden van de financiële positie
 • Bevorderen van verhuur kerkgebouw
 • Samenwerkingsverband zoeken met andere gemeente(n)

  
Diaconie
 
De diaconie houdt zich bezig met de opdracht van de gemeente, oor, oog en hart te hebben voor mensen in de knel, binnen de gemeente, in de samenleving en wereldwijd. Concreet dienstbetoon staat voorop!
 
Taken in de eredienst/avondmaal:

 • Uitvoeren van de inzameling van de gaven
 • Geven van nader uitleg over de doelbestemming van de diaconale collecte
 • Uitvoeren van de viering van de maaltijd van de Heer
 • Het binnenbrengen van de Paaskaars

 
Taken rondom de kerkelijke gemeente:

 • Coördineren van de kerstpakketten: de diaconie zorgt dat rondom kerst mensen die dat behoeven een extra steuntje in de rug krijgen  d.m.v. een kerstpakket. .
 • Coördineren  van de  Oogstzondag (1e zondag van november).  Op deze zondagen brengen gemeenteleden en diakenen  fruit bij ouderen ( 75+) en zieken uit de gemeente.
 • Coördineren van de paasgroeten aan gevangenen in binnen- en buitenland.
 • Informeren over diaconale vakantieweken: de diaconie geeft informatie over vakantieweken voor ouderen die door het Vakantiebureau van de kerken worden georganiseerd. Zo nodig kan de diaconie hier bij bemiddelen.
 • Behandelen van diaconale hulpvragen vanuit ouderen- en ziekenbezoek: het bezoeken van ouderen en zieken gebeurt in de regel door mensen van het pastorale team. Bij een diaconale hulpvraag kunnen zij contact opnemen met de diaconie.
 • Versturen van verjaardagkaarten aan de gemeenteleden boven de 75 jaar.
 • Financiële ondersteuning aan diverse hulporganisaties in Nederland en verschillende doelen bij Kerk in Actie.
 • Financiële ondersteuning aan projecten in het buitenland
 • Verzorgen van het Paasontbijt op 1e Paasdag.
 • Het organiseren van een ouderenuitje.

 
Nieuwe initiatieven:

 • Voorbereiden 40 dagentijd
 • Inloopochtend aan het eind van het jaar (tussen Kerst en Oud en Nieuw)


E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een overzicht van de activiteiten van de gemeente staat op de website.


G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

In de ANBI overzichten van het college van kerkrentmeesters geeft de staat van baten en lasten via de kolom begroting 2023 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening  2022 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen wellicht afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Door de coronatijd zijn er minder uitgaven aan gastpredikanten en heeft de kachel in de winter 2020/2021 minder gebrand. Het verschil tussen de baten en lasten waren in 2020 € 14.426 negatief. Verwacht wordt dat de negatieve trend zich zal voortzetten, veroorzaakt door het in dienst hebben van een 50% vaste predikant en het teruglopende ledental. Dit verschil zal worden onttrokken aan het vermogen.

Evenzo geldt voor de staat van baten en lasten van de diaconie, dat door invloed van verminderde opbrengsten uit bezittingen door de zeer lage rente inkomsten en ook het verminderen van het ledental, de baten zijn afgenomen. Het negatieve resultaat zal ook worden onttrokken aan het vermogen van de diaconie.


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Tevens vinden er betalingen plaats naar ramp of hulp gebieden waar ook ter wereld.

lees meer »
 
ANBI gegevens ANBI gegevens
Protestantse Gemeente Wormer
College van Diakenen - Jaarrekening 2020
 
       
       
Baten en Lasten - diaconie      
       
         begroting        rekening         rekening
  2021 2020 2019
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen € 1.800,00 € 2.970,24 € 2.551,87
       
Bijdragen gemeenteleden € 2.600,00 € 2.946,43 € 2.260,79
       
                                                                Totaal baten € 4.400,00 € 5.916,67 € 4.812,66
       
lasten      
       
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 6.450,00 € 8.018,68 € 6.020,77
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)    
       
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 1.500,00 € 1.432,88 € 2.174,66
       
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 300,00 € 413,94 € 810,44
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen      
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 700,00 € 560,82             €750.59
       
       
Totaal lasten € 8.950,00 € 10.426,32 € 9.756,46
       
  € -4.550,00 € -4.509,85 € -4.943,80
Resultaat (baten - lasten)      
versie 1-1-2020      
       
 
         
 
anbi 2022 anbi 2022
 
Protestantse gemeente te Wormer-Jisp
  College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2022
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
  Begroting Rekening Rekening
  2023 2022 2021
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 20.950 25.871 -
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 9.500 7.550 -
Bijdragen van leden en anderen 29.100 32.267 -
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 5.737 5.732 -
Totaal baten A 65.287 71.420 -
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen 26.937 21.507 -
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
1.500 4.511 -
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. - 899 -
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 58.950 52.041 -
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.500 3.789 -
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 4.200 3.787 -
Salarissen en vergoedingen 4.200 2.740 -
Kosten beheer, administratie en archief 3.470 4.110 -
Rentelasten/bankkosten 600 1.563 -
Totaal lasten A 101.357 94.947 -
Operationeel resultaat (A) -36.070 -23.527 -
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - 467.214 -
Incidentele lasten -1.500 -28.531 -
Incidentele baten en lasten (B) -1.500 438.683 -
Resultaat verslagjaar (A+B) -37.570 415.156 -
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 5.000 80.033 -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - -79.500 -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 5.000 533 -
Resultaat naar Algemene reserve (D) -32.570 415.689 -
Conceptversie 24-03-2023 15:22 1
 
 
 
 
Wij staan vermeld op:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.